So if that's non-blocking, what's non-non-blocking code?

7 / 25